CD Đón Mùa Xuân Nào
Hoa Nghiêm Thiền Ca
Quốc Toản Hòa Âm

1. Đón Mùa Xuân Nào
Thơ Thích Pháp Tánh
Tiếng hát Kim Tước


2.Ảo Ảnh
Thơ Thích Pháp Tánh
Tiếng hát Tuấn Minh


3.Thong Thả Trời Xuân Mây Trắng Bay
Thơ Diệu Trân
Tiếng hát Kim Tước


4.Tặng Phẩm
Thơ Thích Pháp Tánh
Tiếng hát Vũ Anh


5.Ánh Trăng Vô Thủy
Thơ Thích Pháp Tánh
Tiếng hát Kim Tước


6.Bài Ca Ngợi Phật
Thích Pháp Tánh biên soạn
Tiếng hát Kim Tước và Vũ Anh


7.Đón Mùa Xuân Nào
Thích Pháp Tánh
biên soạn và diễn đọc


8.Đón Mùa Xuân Nào
Thơ Thích Pháp Tánh
Tiếng hát Kim Tước


9.Hồi Hướng

______________________

Trang Nhà


Tác Phẩm Mới

© 2006 Tran Quan Long