CD Huệ Ca

Giòng thơ nhạc Bát Nhã

1. Tứ Hoằng Thệ Nguyện
Lục Tổ Huệ Năng - Ngọc Nga

2. Lãng Đãng Sương Khuya
MT Trần Thiện Đạt - Ngọc Nga

3. Tiền Thân
Diệu Trân - Sơn Nam

4. Huyền Nghĩa Kinh Kim Cang
Nguyên Tâm - Yến Xuân

5. Vô Môn Quan
Diệu Trân - Sơn Nam

6. Siêu Xuất Tự Tại
Vĩnh Hảo - Kim Ngân

7. Sen Nở Thấy Di Đà
Liên Ẩn Thiền Sư - Ngọc Nga

8. Thiền Sư và Rừng Sớm
Diệu Trân - Kim Ngân

9. Hương Tường Vi
MT Trần Thiện Đạt - Sơn Nam

10. Một Trời Thiên Như
HT Thiền Tâm Liên Du Đại Sư - Ngọc Nga

11. Cõi Văn Chương
MT Trần Thiện Đạt - Sơn Nam

12. Ngũ Phần Hương
Kinh - Kim Tước

______________________
Trang Nhà

 

Tác Phẩm Mới©2005 Tran Quan Long