CD Huệ Ca 2

Thất Tâm Sen

(trích từ)
Liên Hoa Thi Tập "Đường Về"
Thích Nữ Chân Phước

1.      Tứ Hoằng Thệ Nguyện - Lục Tổ Huệ Năng
Ngọc Nga


2. Thất Tâm Sen - Thích Nữ Chân Phước
Ngọc Nga, Sơn Nam, Kim Ngân


Từ Bi Tâm
Giác Ngộ Tâm
Hoan Hỉ Tâm
Bồ Đề Tâm
Sám Nguyện Tâm
Bất Thối Tâm
Tri Ân Tâm

3. Ngũ Phần Hương - Kinh
Kim Tước

______________________
Trang Nhà

 

Tác Phẩm Mới©2005 Tran Quan Long