CD Huệ Ca 3

Vằng Vặc Gương Soi


1. Tứ Hoằng Thệ Nguyện -
Lục Tổ Huệ Năng - Ngọc Nga
2. Vằng Vặc Gương Soi -
HT Thích Tâm Châu - Ngọc Nga
3. Thong Thả Trời Xuân Mây Trắng Bay -
Diệu Trân - Kim Tước
4. Đi Chùa Hương -
Nguyễn Nhược Pháp - Kim Lan
5. Động Hoa Vàng -
Phạm Thiên Thư - Kim Tước
6. Pháp Tạng Bồ Tát -
Diệu Trân - Sơn Nam
7. Ánh Đạo -
Thích Nữ Chân Phước - Kim Tước
8. Niệm Chư Phật -
Diệu Trân - Diệu Trân, Bảo Long
9. Ngũ Phần Hương -
Kinh - Kim Tước

______________________

Trang Nhà

Tác Phẩm Mới

©2005 Tran Quan Long