CD Không bao giờ đầu hàng


1. Không bao giờ đầu hàng -
Vũ Anh, Kim Lan

2. Mẹ, giọt lệ cuối cùng -
Mai Hương, Sĩ Phú, NT Thành

3. Ðường Tổ Quốc Quang Trung giục trống -
Trọng Khôi

4. Triệu bàn tay -
Bảo Long, Cam Ly, HC Gió Đông

5. Niềm Tin Của Mẹ -
Kim Lan

6. Góp gió trăm phương trời -
Vũ Anh, Cam Ly

______________________

Trang Nhà


Tác Phẩm Mới

©2005 Tran Quan Long