Gửi Súng Cho Tao

Thơ: Nguyễn Cung Thương
Nhạc: Phan Huyền Thoại

______________________

Trang Nhà