CD Sử Ca

1. Vàng, hắt hiu vàng trăng
(Huyền Trân, Trần Khắc Chung)

Trần Quan Long - Sơn Nam, Kim Ngân


2. Hưng Đạo Đại Vương
Trần Quán Niệm - Sơn Nam, Kim Ngân


3. Không Bao Giờ Đầu Hàng
Linh Linh Ngọc - Vũ Anh, Kim Lan


4. Quang Trung Hoàng Đế
Trần Quán Niệm - Kim Ngân, Ngọc Nga


5. Tổng Khởi Nghĩa Yên Bái
Linh Linh Ngọc - Việt Dzũng


6. Nguyễn Thái Học
Nguyễn Mỹ LMC - Việt Dzũng, Kim Lan


7. Cô Giang
Linh Linh Ngọc - Kim Lan


8. Chiêu Hồn Tử Sĩ
Linh Linh Ngọc - Việt Dzũng

______________________

Trang Nhà


Tác Phẩm Mới

© 2006 Tran Quan Long