Thơ: Trần Ngân Tiêu

Nhạc: Trần Quan Long
Hòa Âm: Quốc Toản
Kim Tước trình bày


YouTube (1): Chiều Tàn
YouTube (2): Chiều Tàn

______________________

1. Nhớ Trần Quan Long
2. Chiều Tàn - Kim Tước
3. Thơ Xuân

______________________

Trang Nhà


Chiều Tàn

© 2009 Tran Quan Long