CD Tuệ Ca

Tiếng Sư Tử Hống Giữa rừng già vô minh

Thơ Thiền Sư Tuệ Sỹ

Giòng nhạc viết từ “Giấc Mơ Trường Sơn”


1. Hạ Sơn - Sơn Nam
2. Khung Trời Cũ - Kim Ngân
3. Tống Biệt Hành - Ngọc Nga
4. Trúc và Nhện - Yến Xuân
5. Một Bóng Trăng Gầy - Sơn Nam
6. Tôi Vẫn Đợi - Sơn Nam
7. Bài Ca Cuối Cùng - Sơn Nam

______________________

Trang Nhà

Tác Phẩm Mới

©2005 Tran Quan Long