CD Tuệ Ca 4

Thơ Nhạc Thiền Sư Tuệ Sỹ

Trích từ: Giấc Mơ Trường Sơn


1. Khung Trời Cũ -
Thúy Vinh + Kim Ngân
2. Hạ Sơn -
Đoàn Yên Linh + Sơn Nam
3. Một Bóng Trăng Gầy -
Đoàn Yên Linh + Sơn Nam
4. Tống Biệt Hành -
Thúy Vinh + Ngọc Nga
5. Nhớ Dương Cầm -
Bằng Cường + Ngọc Nga
6. Tiếng Nhạc Vọng -
Hồng Vân + Yến Xuân
7. Hoài Niệm -
Đoàn Yên Linh + Sơn Nam
8. Cánh Chim Trời -
Hồng Vân + Kim Ngân, Sơn Nam
9. Mộng Trường Sinh -
Bằng Cường + Kim Ngân
10. Mưa Cao Nguyên -
Đoàn Yên Linh + Sơn Nam
11. Những Năm Anh Đi -
Hồng Vân + Kim Ngân

______________________

Trang Nhà


MỘT BÓNG TRĂNG GẦYNằm ôm một bóng trăng gầy
Vai nghiêng tủi nhục hờn lay mộng tàn
Rừng sâu mấy nhịp Trường sơn
Biển đông mấy độ triều dâng ráng hồng
Khóc tràn cuộc lữ long đong
Người đi còn một tấm lòng đơn sơ ?
Máu người pha đỏ sắc cờ
Phương trời xẻ nửa giấc mơ dị thường
Quân hành đạp nát tà dương
Khúc ca du tử bẽ bàng trên môi
Tình chung không trả thù người
Khuất thân cho trọn một đời luân lưu


*****
Na(`m o^m mo^.t bo'ng tra(ng ga^`y
Vai nghie^ng tu?i nhu.c ho+`n lay mo^.ng ta`n
Ru+`ng sa^u ma^'y nhi.p Tru+o+`ng so+n
Bie^?n ddo^ng ma^'y ddo^. trie^`u da^ng ra'ng ho^`ng
Kho'c tra`n cuo^.c lu+~ long ddong
Ngu+o+`i ddi co`n mo^.t ta^'m lo`ng ddo+n so+ ?
Ma'u ngu+o+`i pha ddo? sa('c co+`
Phu+o+ng tro+`i xe? nu+?a gia^'c mo+ di. thu+o+`ng
Qua^n ha`nh dda.p na't ta` du+o+ng
Khu'c ca du tu+? be~ ba`ng tre^n mo^i
Ti`nh chung kho^ng tra? thu` ngu+o+`i
Khua^'t tha^n cho tro.n mo^.t ddo+`i lua^n lu+u