CD Tuệ Ca 4

Thơ Nhạc Thiền Sư Tuệ Sỹ

Trích từ: Giấc Mơ Trường Sơn


1. Khung Trời Cũ -
Thúy Vinh + Kim Ngân
2. Hạ Sơn -
Đoàn Yên Linh + Sơn Nam
3. Một Bóng Trăng Gầy -
Đoàn Yên Linh + Sơn Nam
4. Tống Biệt Hành -
Thúy Vinh + Ngọc Nga
5. Nhớ Dương Cầm -
Bằng Cường + Ngọc Nga
6. Tiếng Nhạc Vọng -
Hồng Vân + Yến Xuân
7. Hoài Niệm -
Đoàn Yên Linh + Sơn Nam
8. Cánh Chim Trời -
Hồng Vân + Kim Ngân, Sơn Nam
9. Mộng Trường Sinh -
Bằng Cường + Kim Ngân
10. Mưa Cao Nguyên -
Đoàn Yên Linh + Sơn Nam
11. Những Năm Anh Đi -
Hồng Vân + Kim Ngân

______________________

Trang Nhà


NHỚ DƯƠNG CẦMTự hôm nào suối tóc ngọt lời ca
Tay em rung trên những phím lụa ngà
Thôi huyễn tượng xô người theo cát bụi
Vùng đất đỏ bàn chân ai bối rối
Đạp cung đàn sương ứa đọng vành môi
Đường xanh xanh phơn phớt nụ ai cười
Như tơ liễu ngại ngùng lay nắng nhạt
Lời tiễn biệt nói gì sau tiếng hát
Hỏi phương nào cho nguyện ước Trường sơn
Lời em ca phong kín nhụy hoa hờn
Anh trĩu nặng núi rừng trong đáy mắt
Mờ phố thị những chiều hôn suối tóc
Bóng ai ngồi so phím lụa đàn xưa.

*****
Tu+. ho^m na`o suo^'i to'c ngo.t lo+`i ca
Tay em rung tre^n nhu+~ng phi'm lu.a nga`
Tho^i huye^~n tu+o+.ng xo^ ngu+o+`i theo ca't bu.i
Vùng dda^'t ddo? ba`n cha^n ai bo^'i ro^'i
Dda.p cung dda`n su+o+ng u+'a ddo.ng va`nh mo^i
Ddu+o+`ng xanh xanh pho+n pho+'t nu. ai cu+o+`i
Nhu+ to+ lie^~u nga.i ngu`ng lay na('ng nha.t
Lo+`i tie^~n bie^.t no'i gi` sau tie^'ng ha't
Ho?i phu+o+ng na`o cho nguye^.n u+o+'c Tru+o+`ng so+n
Lo+`i em ca phong ki'n nhu.y hoa ho+`n
Anh tri~u na(.ng nu'i ru+`ng trong dda'y ma('t
Mo+` pho^' thi. nhu+~ng chie^`u ho^n suo^'i to'c
Bo'ng ai ngo^`i so phi'm lu.a dda`n xu+a.