CD Tuệ Ca 4

Thơ Nhạc Thiền Sư Tuệ Sỹ

Trích từ: Giấc Mơ Trường Sơn


1. Khung Trời Cũ -
Thúy Vinh + Kim Ngân
2. Hạ Sơn -
Đoàn Yên Linh + Sơn Nam
3. Một Bóng Trăng Gầy -
Đoàn Yên Linh + Sơn Nam
4. Tống Biệt Hành -
Thúy Vinh + Ngọc Nga
5. Nhớ Dương Cầm -
Bằng Cường + Ngọc Nga
6. Tiếng Nhạc Vọng -
Hồng Vân + Yến Xuân
7. Hoài Niệm -
Đoàn Yên Linh + Sơn Nam
8. Cánh Chim Trời -
Hồng Vân + Kim Ngân, Sơn Nam
9. Mộng Trường Sinh -
Bằng Cường + Kim Ngân
10. Mưa Cao Nguyên -
Đoàn Yên Linh + Sơn Nam
11. Những Năm Anh Đi -
Hồng Vân + Kim Ngân

______________________

Trang Nhà


TIẾNG NHẠC VỌNGTa nhớ mãi ngày Đông tràn rượu ngọt
Ngày hội mùa ma quỷ khóc chơi vơi
Trưa phố thị nhạc buồn loang nắng nhạt
Chìm hư vô đáy mắt đọng ngàn khơi
Đây khúc nhạc đưa hồn lên máu đỏ
Bước luân hồi chen chúc cọng lau xanh
Xô đẩy mãi sóng vàng không bến đổ
Trôi lênh đênh ma quỷ rắc tro tàn.
Vẫn khúc điệu tự ngàn xưa ám khói
Ép thời gian thành rượu máu trong xanh
Rượu không nhạt mà thiên tài thêm cát bụi
Thì ân tình ngây ngất cõi mong manh
Ôi tiết nhịp thiên tài hay quỉ mị
Xô hồn ta lảo đảo giữa tường cao
Trưa dài lắm ta luân hồi vô thủy
Đỗi hình hài con mắt vẫn đầy Sao.

*****
Ta nho+' ma~i nga`y Ddo^ng tra`n ru+o+.u ngo.t
Nga`y ho^.i mu`a ma quy? kho'c cho+i vo+i
Tru+a pho^' thi. nha.c buo^`n loang na('ng nha.t
Chi`m hu+ vo^ dda'y ma('t ddo.ng nga`n kho+i
Dda^y khu'c nha.c ddu+a ho^`n le^n ma'u ddo?
Bu+o+'c lua^n ho^`i chen chu'c co.ng lau xanh
Xo^ dda^?y ma~i so'ng va`ng kho^ng be^'n ddo^?
Tro^i le^nh dde^nh ma quy? ra('c tro ta`n.
Va^~n khu'c ddie^.u tu+. nga`n xu+a a'm kho'i
E'p tho+`i gian tha`nh ru+o+.u ma'u trong xanh
Ru+o+.u kho^ng nha.t ma` thie^n ta`i the^m ca't bu.i
Thi` a^n ti`nh nga^y nga^'t co~i mong manh
O^i tie^'t nhi.p thie^n ta`i hay qui? mi.
Xo^ ho^`n ta la?o dda?o giu+~a tu+o+`ng cao
Tru+a da`i la('m ta lua^n ho^`i vo^ thu?y
Ddo^~i hi`nh ha`i con ma('t va^~n dda^`y Sao.