CD Tuệ Ca 4

Thơ Nhạc Thiền Sư Tuệ Sỹ

Trích từ: Giấc mơ Trường Sơn


1. Khung Trời Cũ -
Thúy Vinh + Kim Ngân
2. Hạ Sơn -
Đoàn Yên Linh + Sơn Nam
3. Một Bóng Trăng Gầy -
Đoàn Yên Linh + Sơn Nam
4. Tống Biệt Hành -
Thúy Vinh + Ngọc Nga
5. Nhớ Dương Cầm -
Bằng Cường + Ngọc Nga
6. Tiếng Nhạc Vọng -
Hồng Vân + Yến Xuân
7. Hoài Niệm -
Đoàn Yên Linh + Sơn Nam
8. Cánh Chim Trời -
Hồng Vân + Kim Ngân, Sơn Nam
9. Mộng Trường Sinh -
Bằng Cường + Kim Ngân
10. Mưa Cao Nguyên -
Đoàn Yên Linh + Sơn Nam
11. Những Năm Anh Đi -
Hồng Vân + Kim Ngân

______________________

Trang Nhà


TỐNG BIỆT HÀNHMột bước đường thôi nhưng núi cao
Trời ơi mây trắng đọng phương nào
Đò ngang neo bến đầy sương sớm
Cạn hết ân tình, nước lạnh sao?
Một bước đường xa, xa biển khơi
Mấy trùng sương mỏng nhuộm tơ trời
Thuyền chưa ra bến bình minh đỏ
Nhưng mấy nghìn năm tống biệt rồi
Cho hết đêm hè trông bóng ma
Tàn thu khói mộng trắng Ngân hà
Trời không ngưng gió chờ sương đọng
Nhưng mấy nghìn sau ố nhạt nhòa
Cho hết mùa thu biệt lữ hành
Rừng thu mưa máu dạt lều tranh
Ta so phấn nhụy trên màu úa,
Trên phím dương cầm, hay máu xanh.

*****
Mo^.t bu+o+'c ddu+o+`ng tho^i nhu+ng nu'i cao
Tro+`i o+i ma^y tra('ng ddo.ng phu+o+ng na`o
Ddo` ngang neo be^'n dda^`y su+o+ng so+'m
Ca.n he^'t a^n ti`nh, nu+o+'c la.nh sao?
Mo^.t bu+o+'c ddu+o+`ng xa, xa bie^?n kho+i
Ma^'y tru`ng su+o+ng mo?ng nhuo^.m to+ tro+`i
Thuye^`n chu+a ra be^'n bi`nh minh ddo?
Nhu+ng ma^'y nghi`n na(m to^'ng bie^.t ro^`i
Cho he^'t dde^m he` tro^ng bo'ng ma
Ta`n thu kho'i mo^.ng tra('ng Nga^n ha`
Tro+`i kho^ng ngu+ng gio' cho+` su+o+ng ddo.ng
Nhu+ng ma^'y nghi`n sau o^' nha.t nho`a
Cho he^'t mu`a thu bie^.t lu+~ ha`nh
Ru+`ng thu mu+a ma'u da.t le^`u tranh
Ta so pha^'n nhu.y tre^n ma`u u'a,
Tre^n phi'm du+o+ng ca^`m, hay ma'u xanh.